Nghiên cứu xây dựng giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

Tóm tắt: Giải thưởng đại học có vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển giáo dục đại học quốc gia nói chung, của mỗi cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Do đó, giải thưởng đại học đã được triển khai có hiệu quả ở các quốc gia có nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bài viết tập trung làm rõ bản chất, vai trò của giải thưởng đại học và giới thiệu một số giải thưởng đại học có uy tín trên thế giới, từ đó đề xuất xây dựng Giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học.
Từ khóa: xây dựng, giải thưởng đại học, Việt Nam, hội nhập quốc tế.

Bài báo chuyên ngành Quản lý giáo dục | Tạp chí Giáo dục số 469 – Kỳ 1/2020

 Tải về bài báo “Nghiên cứu xây dựng giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học”

Tải về

Tác giả bài viết: Trần Văn Hùng | Trường Đại học Duy Tân

https://docs.google.com/document/d/1oLkSALT_qz8w1-ZB8I1YaJ4sXXQZaW1f0-q-EWzOIrI/edit?usp=sharing

Khái quát nội dung bài báo:

1. Mở đầu:

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Khái niệm giải thưởng đại học

2.2. Một số giải thưởng đại học của khu vực và trên
thế giới

2.2.1. Giải thưởng của các cơ quan truyền thông

2.2.1.1. Giải thưởng Times Higher Education (THE Awards)

2.2.1.2. Giải thưởng Đại hc The Guardian (The Guardian University Awards)

2.2.2. Giải thưởng của cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục đại hc
2.2.2.1. Gi
ải thưởng Ging dạy đại hc ca Australia (The Australian Awards for University Teaching: AAUT)

2.2.2.2. Giải thưởng Khi nghip Bộ Giáo dục đại hc (Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards) ca Malaysia

2.2.3. Giải thưởng ca hip hội ngành nghề

2.2.4. Giải thưởng của các cơ sở giáo dục đại hc

2.3. Vai trò của giải thưởng đại học cấp quốc gia

2.4. Xây dựng Giải thưởng đại học Việt Nam

3. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Nguồn: Tạp chí Giáo dục

5 1 Đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội dung trong bài
Xem tất cả các bình luận