Tag: Tạp chí Giáo dục

Tạp chí giáo dục

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

0 commentsDownloadgiáo dục pháp luậtQuản lý giáo dụcTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở đơn vị cơ sở có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội cho cán bộ, chiến ….  Xem thêm

Tạp chí giáo dục

Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn

0 commentsDownloadQuản lý giáo dụctạo động lực lao độngTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Động lực lao động của giảng viên đại học là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo trường đại học. Bài viết này trình bày kết ….  Xem thêm

Tạp chí giáo dục

Nghiên cứu xây dựng giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

0 commentsDownloadgiải thưởng đại họcQuản lý giáo dụcTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Giải thưởng đại học có vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển giáo dục đại học quốc gia nói chung, của mỗi cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Do đó, giải thưởng đại học đã được triển khai có hiệu quả ở các quốc gia có nền giáo dục ….  Xem thêm

Tạp chí giáo dục

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

0 commentsDownloadchất lượng đào tạoQuản lý giáo dụcTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực – như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ….  Xem thêm