Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở đơn vị cơ sở có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường pháp lí tích cực, lành mạnh, phê phán hiện tượng “thiếu ý thức tổ chức kỉ luật”góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân kiểu mẫu trong thời kì mới. Bài viết phân tích thực trạng công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 và một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn hiện nay.
Từ khóa:Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỉ luật quân đội

Bài báo chuyên ngành Quản lý giáo dục | Tạp chí Giáo dục số 469 – Kỳ 1/2020

 Tải về bài báo “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỉ luật quân đội

 

Tải về

Tác giả bài viết: Đoàn Đình Thảo | Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng

https://docs.google.com/document/d/1jZA7YvevPq273C_yQZQgCIYXLGJEQeEpt-TUlvGY9js/edit?usp=sharing

Khái quát nội dung bài báo:

1. Mở đầu:

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo  dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395,  Quân khu 3 

2.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ  luật ở Trung đoàn hiện nay 

2.2.1. Thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức  thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp  luật, kỉ luật chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng  điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan,  đơn vị 

2.2.2. Xác định nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục  pháp luật, kỉ luật bám sát hướng dẫn của cấp trên và yêu  cầu nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn, bảo đảm tính  toàn diện nhưng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện 

2.2.3. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương  pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật

2.2.4. Xây dựng quy chế quản lí chặt chẽ các phương  tiện, thiết bị kết nối Internet trong đơn vị gắn với định  hướng kĩ năng sử dụng mạng xã hội có văn hóa cho cán  bộ, chiến sĩ 

2.2.5. Tăng cường bồi dưỡng kĩ năng, phương pháp  tuyên truyền cho Tổ công tác giáo dục pháp luật của đơn  vị, đồng thời bảo đảm tốt cơ sở vật chất cho công tác  tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỉ luật  

3. Kết luận

 


Tài liệu tham khảo

Nguồn: Tạp chí Giáo dục

0 0 Các đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội dung trong bài
Xem tất cả các bình luận