Tag: chất lượng đào tạo

Tạp chí giáo dục

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

0 commentsDownloadchất lượng đào tạoQuản lý giáo dụcTạp chí Giáo dục

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực – như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ….  Xem thêm